โสรัจ สร้อยสุวรรณ I วีระ เหลืองอร่าม I พนธกร บุญประคอง I ฑีฆายุ สุนทราวิฑูร I ไกรฤกษ์ ฤกษ์ยรรยง I ณัฏฐิณี ตรีเพชร I กัญญาณัฐ กันเดช I ศุภณัฐ แวอุเซ็ง I นัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน Iนุชรดา นิลสูงเนิน
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจไก่พันธุ์เนื้อ สระบุรี
การมีโภชนาการที่ดี เป็นฐานสำคัญของพัฒนาการและการเจริญเติบโตในทุกด้าน CPF โดยธุรกิจไก่พันธุ์เนื้อ สระบุรีได้ร่วมสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้มีการปลูกผักที่ใช้น้ำน้อย แต่ได้สารอาหารรอง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ได้แก่ โครงการเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน และร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน”
จากการดำเนินการพบว่านักเรียนได้ทานอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารรองและใยอาหารผ่านเกณฑ์ Thai School Lunchมีภาวะขาดโภชนาการ ลดลงเหลือ ร้อยละ 0.5 และช่วยสร้างประสบการณ์การเพาะเห็ด การแปรรูป และการจัดจำหน่าย สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายโรงเรียนชุมชนมาแลกเปลียนเรียนรู้