ไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน I เทียนชัย จูพัฒนกุล I สดุดี สุพรรณไพ I วิทยา บุญบำรุง I ปกรณ์ เกลี้ยงพร้อม I ภัทรพงศ์ เพชรนาค I ธีราพร คำจร I วรจักร สุขอรุณ I ศิริศักดิ์ เทียงมา I กุลภัสสรณ์ ทองโรจน์ Iรดี สินพิเชธกร I จรรยา สารสุข I กมลวรรณ อินทรแสง I สุวิทย์ แซ่ย
บริษัท กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ หน่วยงาน ฝ่ายส่งเสริมการเพาะปลูกและโครงการพิเศษ
ปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำ เป็นสิ่งที่อยู่คู่เกษตรกรไทยมาอย่างยาวนานเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกข้าวอย่างถูกวิธี ซ้ำร้ายเมล็ดข้าวคุณภาพดี ก็ยังมีไม่เพียงพอใช้ทำพันธุ์ในรุ่นต่อไปหรือถ้าผลิตข้าวได้คุณภาพดีก็ขาดตลาดรับซื้อผลผลิต
บริษัทจึงเข้าไปจัดประชุมชี้แจงโครงการกับเกษตรกรในพื้นที่และรับสมัครสมาชิก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน จัดให้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม และรับการอบรมความรู้ในการปลูกข้าวด้วยระบบ GAP (กรมการข้าว)โดยบริษัทสนับสนุนทุนและจัดหาเมล็ดพันธุ์มาให้ตามที่เกษตรกร ต้องการรวมถึงช่วยคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยไม่คิดดอกเบี้ยและรับซื้อคืนผลผลิตด้วยราคาที่สูงกว่าราคาตลาด +400 บาท/ตัน
ทุกวันนี้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้จากการขายข้าวเพิ่มมากขึ้น ชุมชนโดยรอบก็สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัล PM AWARD ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าว) ในส่วนของโครงการธุรกิจต้นน้ำและได้รับการรับรองจากบริษัท ยูนิลิเวอร์ ว่าเป็นโครงการส่งเสริมฯที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืน