สาธิต แสงเรืองอ่อน I สราวุธ เกตานนท์ I สุปราณี ชนะชัย I จามจุรี แก้วใสย I ประภาศรี วิจิตรประชา I
เจนจิรา หอมมะลิ I ภูริภัทร แดงดี
บริษัท ซีพีแรม จำกัด หน่วยงาน ฝ่ายเกษตร ด้านธุรการ
จากการประกอบอาชีพเกษตรกร ของชุมชนโดยรอบบริษัทซีพีแรม อ.ลาดหลุมแก้ว ที่ยังยึดวิถีเกษตรแบบดั้งเดิม คือ ทำเกษตรเชิงเดียวและมีการใช้สารเคมีที่สูง จึงประสบปัญหาทางด้านต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิตไม่แน่นอน และการใช้สารเคมีที่สูงก็ส่งผลต่อสุขภาพ ต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
บริษัท ซีพีแรม จึงเปิดพื้นที่แปลงเพาะปลูกวัตถุดิบของบริษัท เพื่อให้ชุมชนเข้าศึกษาดูงาน พร้อมกับเปิดการฝึกอบรม ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ที่เรียบง่ายและยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานสากล ด้านระบบการเพาะปลูกมาตรฐาน Global GAP สอนการทำบัญชีรายรับรายรายจ่ายครัวเรือน
จากการให้ความรู้และการปฏิบัติที่เหมาะสม ทำให้เกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว มีอาชีพที่มั่นคง สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะไม่ต้องใช้สารพิษในการเพาะปลูก เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่พร้อมสร้างอาชีพและอนาคตที่มั่นคงแก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ