จำรัส เพ็ชรตะคุ I สุบรรณ มาลีหวล I พนธกร บุญประคอง I วัชรินทร์ ภูมิกระจ่าง I พีระชัย ผิวทอง I
สุขุมทอง คำพิมูล I เชาว์นุวัศ ปัญญาเสน
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงานฟาร์มโคกอุดม ธุรกิจไก่พันธุ์เนื้อ มีนบุรี
ชุมชนบ้านโสมงเกิดปัญหาน้ำประปาชุมชนไหลไม่แรง ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบต่อการบริโภคและการเกษตร เนื่องจากแรงดันน้ำประปาต่ำ ถังเก็บน้ำสำรองมีขนาดเล็ก ท่อเดินน้ำประปาเก่าเป็นสนิมผุพัง น้ำใช้จึงสกปรกบริโภคไม่ได้ ส่วนน้ำใช้ในการเกษตรก็ขาดแคลน ครั้นจะดึงน้ำจากลำคลองในชุมชนก็พบว่าเน่า
บริษัท ซีพีเอฟ จึงเข้ามาศึกษาและช่วยดำเนินการปรับปรุงระบบเดินน้ำประปา ปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการบำรุงรักษาประจำเดือน รวมทั้งยังช่วยจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายการจัดการระบบน้ำประปาให้อย่างถูกวิธี แก่คณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านโสมง
ปัจจุบัน สามารถเพิ่มอัตราการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านโสมงได้มากกว่า 3 ลูกบาศ์กเมตร/ชั่วโมงหมู่บ้านโสมง มีคณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาเป็นของตัวเอง จำนวน 1 คณะและมีคณะกรรมการบริหารน้ำประปา จนมีเงินหมุนเวียนเพื่อบำรุงรักษาระบบประมาณ 25,000บาท /ปี