ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ I สุชาต นกกระจิบ I ศันสนีย์ จันทนวารี
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) True Innovation Center
เด็กและบุคคลออทิสติก มีความต้องการเครื่องมือที่จะช่วยเหลือให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน การใช้เครื่องมือทาง IT เช่นแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่มีราคาแพง โครงการฯจึงมุ่งเน้นพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมสร้างการเรียนรู้และเข้าสู่สังคมสำหรับบุคคลออทิสติก มีการศึกษาวิจัย ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกแห่งประเทศไทย กลุ่มสมาคมผู้ปกครองออทิสติกกว่า 90 ครอบครัว และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับการพัฒนาจะต้องมีความพยายามในการปรับการใช้งาน ให้เข้ากับการรับรู้ที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคลออทิสติก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฟังชั่นก์การทำงาน การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบเสียงต่างๆ ที่ใช้บนแอพ ต้องมีการนำไปทดสอบ และปรับแต่งจนกระทั่งแอพพลิเคชั่นสามารถรองรับการใช้งานผู้ใช้ตามแผน
ผลจากดำเนินโครงการ แอพพลิเคชั่นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับเด็กพิเศษ กว่า 90 ครอบครัว ผู้ปกครองสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังเป็นช่องทางการเชื่อมโยงการเก็บข้อมูล ประมวลผลพัฒนาการของบุคคลออทิสติก เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงสู่ผู้เชี่ยวชาญ และมีการขยายผลสู่การใช้งานไปยังกลุ่มผู้ปกครองในเครือข่ายมูลนิธิออทิสติกทั่วประเทศ ทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรับการบำบัดรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง