วรวุฒิ ไชยศร I ปรัสภาส วานิชกุล I มัฆวาน โมฬิสาติ I สาวิตรี พูลสมบัติ I ภัทร คุ้มชินโชติ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของเยาวชนมากในปัจจุบันเพราะสามารถเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร้พรหมแดน หากขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีและสาระความรู้ อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา
จุดแข็งของทรู คือสัญญานการสื่อสารคุณภาพสูง และด้วยหัวใจที่อยากให้ผู้ได้รับสิ่งที่เราทำ จึงได้ค้นหาโรงเรียนที่มีความต้องการรวมถึงครูผู้สอนที่ยินดีที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกับเราเพื่อให้อนาคตของชาติไทยได้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ จนเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบภายใต้ชื่อโครงการ โรงเรียนทรูปลูกปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนที่ยั่งยืน
จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับอนาคตของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ2551 โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญากว่า 58 โรงเรียน และ 2221 โรงเรียนเครือข่าย วันนี้โรงเรียนที่เราเข้าไปพัฒนา ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ