ณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด I โตมร จันทรา I ปิยาพร ฉลภิญโญ I อรุณี กิ่งแก้ว I จิตรา นิลพงษ์ I ปิยวดี ปิณฑานนท์ I เหมพงษ์ เหมปราการ I ภัณฑิรา วงศ์มณีรัตน์ I ปริญญา ชุลีพันธุมาศ
บริษัท กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย หน่วยงาน สำนักประสานรัฐกิจ
การศึกษาไทยได้รับผลกระทบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระบบ กำลังคน หรือโอกาสที่เด็กจะได้รับบมจ.ซีพี ออลล์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันจัดการรูปแบบการศึกษา โดยเป็นการเรียนแบบ Action Learning หรือเรียนรู้จริงจากการทำงานจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ2530 เป็นต้นมา
โดยให้หน่วยงาน CP ALL เป็นแหล่งฝึกอาชีพ เพื่อผลิตผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกโดยตรง และสนับสนุนทุนการศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท
ผลที่ได้จากโครงการคือเด็กที่จบหลักสูตรมีงานทำ 100%เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะเด็กมีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่เรียนหนังสือ จึงถือว่าเป็นรูปแบบการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมากในปัจจุบัน